Tällä sivulla kerrotaan Luova arvotoimisto Trust Oy:n ja asiakkaan väliset yleiset palvelu- ja toimitusehdot. Myöhemmin Sopijapuolista käytetään nimityksiä ”Trust” ja ”Asiakas” sekä yhdessä ”Sopijapuolet”. Ehdot koskevat kaikkia Trustin ja Asiakkaan välillä sovittavia tai projektihintaisina töinä suoritettavia toimeksiantoja (myöhemmin ”Toimeksianto” tai ”Sopimus”). Kumpikaan Sopijapuoli ei voi siirtää Sopimusta osaksikaan kolmannelle Sopijapuolelle ilman toisen Sopijapuolen kirjallista suostumusta. Mikäli Sopimusta tai sen Ehtoja muutetaan tai niihin tehdään lisäyksiä, on niistä sovittava kirjallisesti.

Trustin tarjoamien WP-palvelintilapalveluita koskevat palvelu- ja sopimusehdot on esitetty näiden ehtojen lopussa.

1. TRUSTIN VELVOLLISUUDET

1.1 Trust vastaa siitä, että sen vastuulla olevat työt ja toimenpiteet tehdään sovitun mukaisesti, huolellisesti ja tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla.

1.2 Trust sitoutuu noudattamaan Asiakkaan ohjeita ja määräyksiä Toimeksiannon toteutuksessa ja muutoin toimimaan Asiakkaan edun mukaisesti Toimeksiantoa suorittaessaan.

2. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

2.1 Asiakas vastaa siitä, että se antaa Trustille riittävät, olennaiset ja oikeat tiedot Toimeksiannon suorittamista varten. Asiakas vastaa Trustille antamistaan tiedoista ja ohjeista ja niiden riittävyydestä työn suorittamiseen.

3. TOIMEKSIANNON SUORITTAMINEN

3.1 Toimeksianto on suoritettava sovitusti sovitussa aikataulussa, huolellisesti sekä ammattitaitoista henkilökuntaa käyttäen.

3.2 Trust voi käyttää Toimeksiannon suorittamisessa alihankkijoita. Tällöin Trust vastaa alihankkijoiden työn laadusta kuin omastaan. Trust ei vastaa alihankkijan virheistä toimitusten, kuljetusten tai heidän käyttämien kolmansien osapuolien suhteen.

3.3 Toimeksianto katsotaan suoritetuksi, kun se on Toimeksiantosopimuksen mukaan suoritettu loppuun tai Trust ilmoittaa suorittaneensa sen loppuun tai kun Asiakas on toimeksiannon hyväksytysti vastaanottanut.

3.4 Toimeksiannoissa, joissa tehtävään työhön liittyy vedoksien hyväksyminen Asiakkaan toimesta, hintaan sisältyy kaksi vedoskierrosta. Jos vedoskierroksia tarvitaan useampi tai asiakas muuttaa toimeksiantoa kesken työn, laskutetaan ylimääräisistä töistä yleisen tai sovitun hinnaston mukaisesti.

3.5 Asiakkaan on ilmoitettava mahdollinen huomautuksensa Toimeksiannon suorittamisesta välittömästi syyn havaittuaan. Mahdollinen huomautus tulee tehdä kirjallisesti kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa Toimeksiannon loppuun suorittamisesta. Toimeksianto katsotaan lopullisesti hyväksytyksi, mikäli asiakas ei tee kirjallista huomautusta mainitun neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa.

4. HINNAT

4.1 Sopijapuolet sopivat kirjallisesti toimituksen kohteen hinnasta, hinnoittelusta ja hintojen muutoksista. Siltä osin kuin Sopijapuolet eivät ole toimituksen kohteen hinnasta, hinnoittelusta ja hintojen muutoksista kirjallisesti toisin sopineet, sovelletaan kohtien 4.2 – 4.5 mukaisia ehtoja.

4.2 Ellei jollekin tuotteelle tai palvelulle ole sovittu sopimuksessa tai muutoin hintaa, noudatetaan kyseisen tuotteen tai palvelun osalta tilaushetkellä voimassa olevaa Trustin hinnaston mukaista hintaa.

4.3 Trustilla on oikeus muuttaa tuotteen tai palvelun toistuvaismaksua ilmoittamalla muutoksesta ja muutoksen perusteista asiakkaalle kirjallisesti vähintään 90 vuorokautta ennen muutoksen voimaantulopäivää. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen tai palvelun osalta päättymään hinnanmuutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään 30 vuorokautta ennen muutoksen voimaantulopäivää. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa kyseinen sopimus samanaikaisesti myös sellaisten muiden tuotteiden ja palvelujen osalta, joita Asiakas ei voi edellä mainitun irtisanomisen johdosta olennaisilta osin enää käyttää hyödykseen. Hinnanmuutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneiden laskutusjaksojen maksuihin.

4.4 Hintoihin sisältyvät sopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti.

4.5 Trustilla on oikeus veloittaa erikseen tavanomaiset ja kohtuulliset matka- ja majoituskulut ja päivärahakorvaukset. Toimittajalla on lisäksi oikeus veloittaa erikseen palvelun edellyttämän yli 60 kilometrin pituisen edestakaisen matkan matka-ajasta puolet sovitusta tuntihinnasta. Jos edestakainen matka on enintään 60 kilometriä, matka-aikaa ei veloiteta. Muista matkajärjestelyistä sovitaan erikseen.

5. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT

5.1 Sopijapuolet sopivat kirjallisesti Toimeksiannon suorittamisesta maksettavan korvauksen.

5.2 Laskutus tapahtuu asiakkaan hyväksymän toimeksiannon valmistuttua. Projektihintaisissa töissä voidaan laskuttaa sopimuksen mukaisesti ennalta määrätyt osuudet projektin alkaessa ja sen valmistuttua. Laskujen erittely on työ- ja toimeksiantokohtainen.

5.3 Alihankkijat laskuttavat veloituksensa kuljetuskuluineen suoraan Asiakkaalta. Mikäli Trust laskuttaa alihankintatyön tai -tuotteet, laskuun lisätään 10 %:n kauttalaskutuslisä. Alihankintatyön kauttalaskutuksesta tulee sopia aina tapauskohtaisesti erikseen.

5.4 Trustilla on oikeus laskuttaa tuotteet toimituksen tapahduttua ja palvelut niiden tekemisen jälkeen. Trustilla on kuitenkin oikeus laskuttaa toistuvaismaksut tai muut jaksoissa laskutettavat maksut kirjallisesti sovituin laskutusjaksoin etukäteen tai, ellei laskutusjaksoista ole kirjallisesti sovittu, kuukausittain etukäteen. Jos Sopijapuolet ovat sopineet toimituksen tai sen osan hyväksymismenettelystä, Trust kuitenkin laskuttaa aikaveloitteiset maksut kuukausittain jälkikäteen ja muut toimitukseen perustuvat maksut kyseisen toimituksen tai sen osan hyväksymisen jälkeen.

5.5 Maksuehto on neljätoista (14) vuorokautta laskun päivämäärästä. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaan.

6. OIKEUDET AINEISTOIHIN

6.1 Asiakas saa omistusoikeuden kaikkeen toimeksiantoa varten valmistuvaan mainosaineistoon ja tallenteisiin maksettuaan niistä täyden suorituksen. Asiakkaan oikeudet koskevat valmiin työn lopullista aineistoa, mutta eivät koske työtiedostoja, keskeneräisiä töitä tai erilaisia kehitysvaiheen osia. Asiakas saa täyden tekijänoikeuden kaikkeen Trustin Asiakkaalle valmistamaan hyväksyttyyn ja maksettuun lopulliseen aineistoon. Asiakas sitoutuu kunnioittamaan tekijän moraalisia oikeuksia.

6.2 Trust hankkii Asiakkaalle kaikki kolmansille kuuluvat, toimeksiantoon liittyvät tekijänoikeudet, luvat ja suostumukset sovittaessa. Trust ilmoittaa asiakkaalle mahdollisista kolmansien asettamista käyttöoikeuden rajoituksista.

7. OIKEUDET REFERENSSEIHIN

7.1 Trust saa signeerata Asiakkaan mainontaa ja käyttää asiakkaan julkiseen jakeluun tarkoitettua materiaalia omiin tarkoituksiinsa Trustin kaupallisissa referenssitarkoituksissa. Mikäli Asiakas ei halua tiettyä materiaaliaan käytettävän referenssinä, tulee siitä ilmoittaa erikseen.

8. MATERIAALIN SÄILYTTÄMINEN JA TIETOSUOJA

8.1 Trust hoitaa huolellisesti hallussaan olevaa Asiakkaan omaisuutta sekä huolehtii alkuperäiskappaleiden ja jäljentämisaineiston säilyttämisestä sopimuskauden ajan.

8.2 Trustilla on oikeus käsitellä henkilötietoja vain sopimuksen ja Asiakkaan antamien kirjallisten suostumusten mukaisesti. Trust noudattaa henkilötietoja käsitellessään lainsäädännön edellyttämää hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja tietojen suojaamista koskevia säännöksiä. Toimittaja toteuttaa tekniset ja organisatoriset toimet, joista on sovittu. Asiakas on henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) tarkoittama rekisterinpitäjä. Asiakkaan henkilötietoja käsitellessä Trust on henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen tarkoittama henkilötietojen käsittelijä.

8.3 Asiakas antaa Trustille yleisen luvan käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia. Trustin on tiedotettava Asiakasta kaikista suunnitelluista muutoksista, jotka koskevat muiden henkilötietojen käsittelijöiden lisäämistä tai vaihtamista, ja annettava siten Asiakkaalle mahdollisuus vastustaa tällaisia muutoksia. Mikäli Asiakas ei vastusta kirjallisesti henkilötietojen käsittelijöiden lisäämistä tai vaihtamista 14 vuorokauden kuluessa Trustin lähettämästä kirjallisesta ilmoituksesta, katsotaan Asiakkaan suostuvan sanottuun muutokseen.

9. SALASSAPITO

9.1 Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina Sopimuksen tai Toimeksiannon suorittamisen yhteydessä saamansa tiedot toistensa yrityssalaisuuksista. Luottamuksellisia ovat sellaisiksi merkityt tiedot sekä tiedot, jotka Sopijapuolen olisi tullut asiayhteydestä ymmärtää luottamuksellisiksi. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa tai tietoa, joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai jonka vastaanottava Sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta. Salassapitovelvollisuus ei myöskään koske aineistoa tai tietoa jonka vastaanottava Sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta Sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa.

9.2 Sopijapuolilla on oikeus hyödyntää Sopimuksen tai Toimeksiannon suorittamisen yhteydessä hankkimaansa tai saamaansa ammattitaitoa ja kokemusta.

9.3 Tähän Ehtojen kohtaan 8 liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan Sopimuksen tai Toimeksiannon päättymisen jälkeenkin.

10. VASTUUT

10.1 Sopijapuolet noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää kauppatapaa sekä mainontaa koskevia, Suomessa hyväksyttyjä Kansainvälisen kauppakamarin sääntöjä.

10.2 Asiakas vastaa Trustille antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Trust vastaa siitä, että sen suunnittelema markkinointi on lainsäädännön ja hyvien tapojen mukaista.

11. ALIHANKINNAT

11.1 Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Sopijapuolella on oikeus teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. Sopijapuolen tulee antaa toisen Sopijapuolen pyynnöstä tarpeellisia tietoja toimituksen kohteeseen liittyviä tehtäviä suorittavista alihankkijoistaan.

11.2 Sopijapuoli vastaa siitä, että sen alihankkija noudattaa omalta osaltaan Sopijapuolelle asetettuja velvoitteita. Sopijapuoli vastaa alihankkijansa toiminnasta kuin omastaan.

11.3 Sopijapuoli sitoutuu osaltaan myötävaikuttamaan siihen, että sen alihankkijat toimivat tarvittaessa keskenään yhteistyössä toisen Sopijapuolen alihankkijoiden kanssa toimituksen kohteeseen liittyvissä tehtävissä.

12. YLIVOIMAINEN ESTE

12.1 Sopijapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu Sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

12.2 Sopijapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös Sopijapuolen ylivoimaiseksi esteeksi, jos alihankinnan kohteena olevaa suoritusta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista viivästystä tehdä tai hankkia muualta.

12.3 Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta kirjallisesti toiselle Sopijapuolelle.

13. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

13.1 Sopijapuoli vastaa toiselle Sopijapuolelle Sopimusta tai Ehtoja rikkomalla aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa toiselle Sopijapuolelle aiheuttamastaan välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisiksi vahingoiksi luetaan myös tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisesta aiheutuneet kustannukset.

13.2 Trust vastaa välillisistä vahingoista kuitenkin silloin, jos vahinko on aiheutettu törkeän huolimattomasti tai tahallaan.

13.3 Kaikkien vahinkojen osalta Sopijapuolten vastuu Toimeksiantoon perustuvasta vahingosta on enintään Trustille kyseisen Toimeksiannon perusteella suoritettujen palkkioiden yhteismäärä.

13.4 Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia tämä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää.

14. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

14.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

14.2 Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Sopijapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluin ei päästä Sopijapuolia tyydyttävään ratkaisuun kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Sopijapuolen toiselle Sopijapuolelle antamasta kirjallisesta ilmoituksesta neuvottelujen aloittamisesta, ratkaistaan asia välimiesmenettelyssä yhden (1) välimiehen toimesta Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiehen nimittää Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesmenettelyn paikka on Tampere ja menettelyn kieli on suomen kieli.

15. MUUT EHDOT

15.1 Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta osaksikaan ilman toisen Sopijapuolen kirjallista suostumusta. Suostumusta ei kuitenkaan saa evätä ilman perusteltua syytä, jos siirronsaaja sitoutuu kirjallisesti noudattamaan sopimuksen ehtoja ja siirto tapahtuu Sopijapuolen kanssa samaan kirjanpitolain mukaiseen konserniin kuuluvalle taholle tai liiketoimintasiirron yhteydessä.

15.2 Trustilla on oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti Asiakkaalle.

15.3 Kaikki Sopimuksen ja Ehtojen muutokset tai lisäykset on sovittava kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä.

15.4 Mikäli sopimussuhteeseen sovelletaan Trust Oppimista tai WP-Palvelinpalvelua koskevia erityisehtoja, ja erityisehdot ovat ristiriidassa näiden yleisten sopimusehtojen kanssa, sovelletaan ristiriitatilanteessa kyseisiä erityisehtoja.

LIITE: WP-palvelintilapalveluiden palvelu- ja sopimusehdot

Asiakas voi hankkia Trustin välityksellä käyttöönsä WP-palvelintilapalvelun. Palvelintilat ja palvelimien ylläpidon toimittaa WordPress-sivustopalvelimiin erikoistunut laadukas suomalainen Seravo Oy.

Tässä liitteessä kerrotaan Luova arvotoimisto Trust Oy:n ja asiakkaan väliset WP-palvelintilapalvelua koskevat ehdot. Myöhemmin Sopijapuolista käytetään nimityksiä ”Trust” ja ”Asiakas” sekä yhdessä ”Sopijapuolet”. Mikäli Sopimusta tai sen Ehtoja muutetaan tai niihin tehdään lisäyksiä, on niistä sovittava kirjallisesti.

1. Soveltaminen

1.1. Asiakas hyväksyy nämä ehdot tilaamalla toimittajalta palvelun. Ehdot ovat voimassa 1.1.2018 alkaen ja ne korvaavat aiemmat ehdot.

1.2. Lisäksi Palveluun sovelletaan Trustin Yleisiä palvelu- ja toimitusehtoja (”Yleiset Ehdot”). Mikäli nämä Ehdot ovat ristiriidassa Yleisten Ehtojen kanssa, sovelletaan näitä WP-palvelintilapalvelun palvelu- ja toimitusehtoja. Kuluttaja-asiakkaisiin sovelletaan lisäksi kuluttajasuojalain säännöksiä.

2. Palvelun toimittaminen ja hyväksyminen

2.1. Asiakas tilaa valitsemansa tason palvelintilapalvelun Trustin välityksellä Seravo Oy:ltä.

2.2. Trust tiedottaa kaikista olennaisista palvelun muutoksista ennakkoon. Jos tiedottaminen ennakkoon ei ole mahdollista, tiedottaa toimittaja muutoksesta heti kun se on mahdollista.

2.3. Palvelun toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun asiakas niin ilmoittaa, tai kun asiakas maksaa palvelua koskevan laskun. Palvelun toimitus katsotaan hyväksytyksi myös, jos asiakas ei ole 14 vuorokauden kuluessa Trustin ilmoituksesta hyväksynyt tilausta eikä myöskään esittänyt reklamaatiota.

2.4. Palvelun hyväksymisestä ja tilaamisesta sovitaan lisäksi Seravo Oy:n toimitusehdoissa.

3. Asiakkaan velvollisuudet

3.1. Asiakas on velvollinen perehtymään Trustin palvelinpalveluja koskeviin tiedotteisiin, jotka on toimitettu asiakkaalle tämän ilmoittamaan yhteystietoon. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Trustille muuttuneista yhteystiedoista.

3.2. Asiakas sitoutuu noudattamaan tilaamiaan palveluja koskevia ohjeita ja käyttöehtoja. Jos asiakkaan palveluiden käyttöön osallistuu useampi henkilö, vastaa asiakas siitä, että kyseinen henkilökunta saa ne tiedot, jotka asiakkaalla on.

3.3. Asiakas vastaa käyttäjätunnustensa ja salasanojensa turvallisesta jakelusta ja säilyttämisestä sekä riittävän satunnaisten salasanojen käytöstä ja salasanojen vaihtamisesta säännöllisin väliajoin.

3.4. Asiakas vastaa kaikesta sisällöstä omilla tietokoneillaan ja sitä kautta tuodusta sisällöstä Trustin palveluun, jotta sisältö tai sen käyttötapa ei riko tekijänoikeuksia, tietosuojaa tai muuta tiedon käsittelyyn tai levittämiseen liittyvää lakia.

3.5. Asiakas sitoutuu käyttämään palvelinpalveluita siten, ettei toiminta ole lakien, määräysten tai hyvien tapojen vastaista, eikä asiakkaan toiminta tuota haittaa muille.

3.6. Asiakas on vahingonkorvausvelvollinen, jos asiakkaasta johtuvasta syystä kolmas osapuoli vaatii Trustilta vahingonkorvausta.

3.7. Palvelinpalvelun toimittajan (Seravo Oy:n) soveltamista ehdoista voi aiheutua lisävelvollisuuksia Asiakkaalle.

4. Maksut ja laskutus

4.1. Asiakas maksaa Trustille palvelusta hinnaston mukaisen tai asiakaskohtaisesti tilausvahvistuksessa kirjallisesti määritellyn maksun. Asiakas on velvollinen maksamaan arvonlisäveron sekä muut julkisoikeudelliset maksut. Maksuehto on neljätoista (14) vuorokautta laskun päivämäärästä viivästyskoron ollessa korkolain mukainen. Trustilla on oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

4.2. Palvelinpalvelusopimuksen laskutuskausi on 3 kk, 6 kk, 12 kk tai muu tilauksen yhteydessä sovittu kausi. Laskutus tapahtuu etukäteen. Sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla.

4.3. Maksettuja maksuja ei palauteta. Mikäli asiakas haluaa nostaa palvelutasoa tai kapasiteettia, hyvitetään aiemmin maksettu osuus kalliimman palvelun maksusta. Jos asiakas haluaa matalamman palvelutason, tulee alempi hinta voimaan laskutuskauden vaihtuessa

4.4. Trustilla on oikeus muuttaa hinnastoaan, jolloin uusia hintoja sovelletaan kaikkiin uusiin tilauksiin muutoshetkestä alkaen sekä olemassa oleviin tilauksiin siirtymäkauden jälkeen, joka on 3 kuukautta.

4.5. Jos palveluun liittyvissä veroissa tai viranomaismaksuissa tapahtuu muutoksia, voi Trust muuttaa hinnastoaan vastaaviksi ilman ajallisia rajoituksia.

4.6. Trust ei korvaa mitään välillisiä tai epäsuoria vahinkoja eikä tilaajan työajan tai ansion menetystä.

5. Sopimuksen voimassaolo

5.1. Sopimuskausi ja laskutuskausi ovat samat. Sopimuskausi jatkuu automaattisesti laskutuskauden vaihtuessa laskutuskautta vastaavalla ajalla.

5.2. Mikäli asiakas haluaa päättää sopimuskautensa ennenaikaisesti, voi Trust harkintansa mukaan päättää sopimuksen ennen sopimuskauden päättymistä. Tällöin ei kuitenkaan palvelun sopimuskaudelta maksettua maksua palauteta.

5.3. Trustilla on oikeus elinkeinonharjoittajan pidätysoikeuttaan hyväksikäyttäen kieltäytyä vapauttamasta tai siirtämästä asiakkaan tietoja, verkkotunnusta tai muuta palvelun hallintaan liittyvää tietoa tai tunnusta, mikäli asiakas ei ole suorittanut sopimuksen mukaisia maksuja tai täyttänyt muita sopimusvelvoitteitaan Trustia kohtaan.

6. Vahinkojen korvaaminen ja vastuut suorituksesta

6.1. Sopijapuoli vastaa toiselle Sopijapuolelle Sopimusta tai Ehtoja rikkomalla aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Trust vastaa myös välillisistä vahingoista kuitenkin silloin, jos vahinko on aiheutettu törkeän huolimattomasti tai tahallaan. Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa toiselle Sopijapuolelle aiheuttamastaan välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisiksi vahingoiksi luetaan liikevaihdon vähentyminen, liikevoiton menetys tai se, ettei palvelua tai materiaalia ole voitu käyttää tarkoitetulla tavalla.

6.2. Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia tämä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää.

Verkkosivujen palvelu- ja sopimusehdot

IT2018 EHK – Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä
IT2018 EKT – Erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä
IT2018 EOY – Erityisehtoja ohjelmistojen ylläpitopalveluista
IT2018 ETP – Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (pilvipalvelu)
IT2018 YSE – Yleiset sopimusehdot