Toimitusehdot

YLEISET PALVELU- JA TOIMITUSEHDOT

Tässä liitteessä käydään läpi Trust Creative Society Oy:n (myöhemmin Trust tai Mainostoimisto) ja asiakkaan (myöhemmin Asiakas) (yhdessä Sopijapuolet)väliset yleiset palvelu- ja toimitusehdot. Nämä ehdot koskevat kaikkia Trustin ja Asiakkaan välillä tehtäviä toimeksiantoja riippumatta siitä, tehdäänkö toimeksianto projektihintaisena tarjoukseen tai sopimukseen perustuvana työnä tai Trustin hinnastojen mukaisena tuntityönä.

1.MAINOSTOIMISTON VELVOLLISUUDET

1.1 Trust vastaa siitä, että sen vastuulla olevat työt ja toimenpiteet tehdään
sovitun mukaisesti, huolellisesti ja tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla.
1.2 Trust sitoutuu noudattamaan Asiakkaan ohjeita ja määräyksiä
Toimeksiannon toteutuksessa ja muutoin toimimaan Asiakkaan edun mukaisesti
Toimeksiantoa suorittaessaan.

2. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

2.1 Asiakas vastaa siitä, että se antaa Mainostoimistolle riittävät, olennaiset
ja oikeat tiedot Toimeksiannon suorittamista varten. Asiakas vastaa
Mainostoimistolle antamistaan tiedoista ja ohjeista ja niiden riittävyydestä työn
suorittamiseen.

3. TOIMEKSIANNON SUORITTAMINEN

3.1 Toimeksianto on suoritettava sovitusti sovitussa aikataulussa, huolellisesti
sekä ammattitaitoista henkilökuntaa käyttäen.
3.2 Mainostoimisto voi käyttää Toimeksiannon suorittamisessa alihankkijoita.
Tällöin Mainostoimisto vastaa alihankkijoiden työn laadusta kuin omastaan.
Mainostoimisto ei vastaa alihankkijan virheistä toimitusten, kuljetusten tai
heidän käyttämiensä kolmansien osapuolien suhteen.
3.3 Toimeksianto katsotaan suoritetuksi, kun se on Toimeksiantosopimuksen
mukaan suoritettu loppuun tai Mainostoimisto ilmoittaa suorittaneensa sen
loppuun tai kun Asiakas on toimeksiannon hyväksytysti vastaanottanut.
3.4 Toimeksiannoissa, joissa tehtävään työhön liittyy vedoksien hyväksyminen
Asiakkaan toimesta, hintaan kuuluu kaksi vedoskierrosta. Jos vedoskierroksia
tarvitaan useampi tai asiakas muuttaa toimeksiantoa kesken työn, laskutetaan
ylimääräisistä töistä yleisen tai sovitun hinnaston mukaisesti.
3.5 Asiakkaan on ilmoitettava mahdollinen huomautuksensa Toimeksiannon
suorittamisesta välittömästi syyn havaittuaan. Mahdollinen huomautus tulee
tehdä kirjallisesti kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa
Toimeksiannon loppuun suorittamisesta. Toimeksianto katsotaan lopullisesti
hyväksytyksi, mikäli asiakas ei tee kirjallista huomautusta mainitun
neljäntoista (14) päivän kuluessa.

4. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT

4.1 Sopijapuolet sopivat kirjallisesti Toimeksiannon suorittamisesta
maksettavan korvauksen.
4.2 Laskutus tapahtuu asiakkaan hyväksymän toimeksiannon valmistuttua.
Projektihintaisissa töissä laskutamme 30 % projektia aloitettaessa ja 70 %
työn valmistuttua. Laskujen erittely on työ- ja toimeksiantokohtainen.
4.3 Alihankkijoiden veloitukset kuljetuskuluineen laskutetaan suoraan
Asiakkaalta Alihankkijan toimesta. Mikäli alihankintatyö tai -tuotteet
laskutetaan Trustin toimesta, lisätään laskuun 10 %:n kauttalaskutuslisä.
Alihankintatyön kauttalaskutuksesta tulee sopia aina tapauskohtaisesti erikseen.
4.4 Toimeksiannon hinnat eivät sisällä voimassaolevaa arvonlisäveroa, joka
lisätään hintoihin laskutuksen yhteydessä.
4.5 Maksuehto on neljätoista (14) päivää laskun päivämäärästä.
Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaan.

5. OIKEUDET AINEISTOIHIN

5.1 Asiakas saa omistusoikeuden kaikkeen toimeksiantoa varten valmistu
vaan mainosaineistoon ja tallenteisiin maksettuaan niistä täyden suorituksen.
Asiakkaan oikeudet koskevat valmiin työn lopullista aineistoa tarvittavassa
esitysmuodossa, mutta ei koske työtiedostoja, keskeneräisiä töitä tai erilaisia
kehitysvaiheen osia. Asiakas saa täyden tekijänoikeuden kaikkeen
Mainostoimiston Asiakkaalle valmistamaan hyväksyttyyn ja maksettuun
lopulliseen aineistoon. Asiakas sitoutuu kunnioittamaan tekijän moraalisia
oikeuksia.
5.2 Mainostoimisto hankkii Asiakkaalle kaikki kolmansille kuuluvat,
toimeksiantoon liittyvät tekijänoikeudet, luvat ja suostumukset erikseen
sovittavin poikkeuksin. Mainostoimisto ilmoittaa asiakkaalle mahdollisista
kolmansien osapuolien asettamista käyttöoikeuden rajoituksista.

6. OIKEUDET REFERENSSEIHIN

6.1 Mainostoimisto saa signeerata Asiakkaan mainontaa ja käyttää
asiakkaan julkiseen jakeluun tarkoitettua materiaalia omiin tarkoituksiinsa
Mainostoimiston kaupallisissa referenssitarkoituksissa. Mikäli Asiakas ei halua
tiettyä materiaaliaan käytettävän referenssinä, tulee siitä ilmoittaa erikseen.

7. MAINOSMATERIAALIN SÄILYTTÄMINEN

7.1 Mainostoimisto hoitaa huolellisesti hallussaan olevaa Asiakkaan
omaisuutta sekä huolehtii alkuperäiskappaleiden ja jäljentämisaineiston
säilyttämisestä sopimuskauden ajan.

8. SALASSAPITO

8.1 Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina Sopimuksen tai
Toimeksiannon suorittamisen yhteydessä saamansa tiedot toistensa
yrityssalaisuuksista. Luottamuksellisia ovat sellaisiksi merkityt tiedot sekä
tiedot, jotka Sopijapuolen olisi tullut asiayhteydestä ymmärtää
luottamuksellisiksi.
8.2 Sopijapuolilla on oikeus hyödyntää Sopimuksen tai Toimeksiannon
suorittamisen yhteydessä hankkimaansa tai saamaansa ammattitaitoa ja
kokemusta.
8.3 Tähän Ehtojen kohtaan 8 liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan
Sopimuksen tai Toimeksiannon päättymisen jälkeenkin.

9. VASTUUT

9.1 Sopijapuolet noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää
kauppatapaa sekä mainontaa koskevia, Suomessa hyväksyttyjä Kansainvälisen
kauppakamarin sääntöjä.
9.2 Asiakas vastaa toimistolle antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
Mainostoimisto vastaa siitä, että sen suunnittelema mainonta on lainsäädännön ja
hyvien tapojen mukaista.

10. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

10.1 Sopijapuoli vastaa toiselle Sopijapuolelle Sopimusta tai Ehtoja rikkomalla
aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa
toiselle Sopijapuolelle aiheuttamastaan välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.
Välillisiksi vahingoiksi luetaan myös tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta,
katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten
tiedostojen uudelleen luomisesta aiheutuneet kustannukset.
10.2 Mainostoimisto vastaa välillisistä vahingoista kuitenkin silloin, jos vahinko on
aiheutettu törkeän huolimattomasti tai tahallaan.
10.3 Kaikkien vahinkojen osalta Sopijapuolten vastuu Toimeksiantoon
perustuvasta vahingosta on enintään Mainostoimistolle kyseisen Toimeksiannon
perusteella suoritettujen palkkioiden yhteismäärä.
10.4 Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat
Sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän
ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja
jonka seurauksia tämä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää.

11. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

11.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
11.2 Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti
Sopijapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluin ei päästä Sopija
puolia tyydyttävään ratkaisuun kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa
Sopijapuolen toiselle Sopijapuolelle antamasta kirjallisesta ilmoituksesta
neuvottelujen aloittamisesta, ratkaistaan asia välimiesmenettelyssä yhden (1)
välimiehen toimesta Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen
mukaisesti. Välimiehen nimittää Keskuskauppakamarin välityslautakunta.
Välimiesmenettelyn paikka on Tampere ja menettelyn kieli on suomen kieli.

12. MUUT EHDOT

12.1 Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta osaksikaan ilman toisen
Sopijapuolen kirjallista suostumusta.
12.2 Trustilla on oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa
kolmannelle osapuolelle.
12.3 Kaikki Sopimuksen ja Ehtojen muutokset tai lisäykset on sovittava
kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä.